• Adres (Perakande)
    677/38 Sokak No:17
    6.Sanayi Sitesi Buca/İzmir

  • Adres (Toptan)
    Doğanlar, Okul Sk. 18G,
    Bornova/İzmir

Kamera Kayıt

AR FİLTRE İŞ MAKİNALARI OTOMOTİV OTO YEDEK PARÇA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  

KAMERA KAYITLARININ ALINMASINA VE İZLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusunun

Ünvanı: Ar Filtre İş Makinaları Otomotiv Oto Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti.  

Adresi: 677/38 Sokak No:17 Sanayi Sitesi Buca / İzmir

Tic. Sicil No: İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 94078

Mail Adresi: kvkk@arfiltre.com.tr

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Ar Filtre İş Makinaları Otomotiv Oto Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. (AR FİLTRE) şirketinde iş sözleşmesi, sözleşme, ziyaretçi ve herhangi bi şekilde şirketimizin lokasynunda bulunan tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 10. Maddesi uyarınca belirtilen kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile kaleme alınmıştır.

AR FİLTRE olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine dair bilgilendirmek isteriz.

b) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Sizlerden elde edilen kişisel veriler, AR FİLTRE şirketinin güvenliği ve menfaatleri ile sizlerin güvenliği amacıyla aşağıdaki amaç ve hukuki sebeplerle işlenmektedir.

Görsel kayıtlarınız (şirket lokasyonundaki güvenlik kamera kayıtları), şirketimizin ve sizlerin güvenliğinin temini ve takibi bakımından 6698 sayılı kanunun 5/2-f maddesindeki meşru menfaat ve (KVKK m:5/2-e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak,

c) Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği,

AR FİLTRE kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebeple sınırlı olarak; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, Adli makamlar, şirket hukuk birimi, SGK, Emniyet Müdürlüğü ile talep edilmesi durumunda kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile 6698 sayılı kanunun 8. Ve 9. Maddelerine uygun olarak paylaşılabilmektedir.

d) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

AR FİLTRE kişisel verilerinizi;

Şirket giriş kapısından başlayarak şirket içinde yer alan birimler, çalışma alanları, yemekhane, toplantı odaları, koridor ve işletmeye ait tüm lokasyonlarda (özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu işyeri hekimi, soyunma odaları, lavabolar hariç) kameraların görsel kayıtları toplaması sırasında otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

 

e) Kişisel Verilerin Saklanması

İşlenen bu kişisel verileriniz; Görsel kayıtlarınız (şirket lokasyonundaki güvenlik kamera kayıtları) 5 gün süreyle şirket serverında saklanmakta, sonrasın ise üzerine yeni kayıtların yazılması yöntemi ile de otomatik olarak yok edilmektedir.

f) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şunlardır:

• Size ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Size ait kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Öngörülen başvuru usullerine uygun olarak şirketimize aşağıdaki yöntemlerle başvuruda bulunabilirsiniz:

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’ nun; ıslak imzalı bir nüshasını, Şirketimiz insan kaynakları

Müdürlüğü’ne kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekâleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla Ar Filtre İş Makinaları Otomotiv Oto Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti.adresine gönderebilirsiniz.

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, “Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan arfiltre@hs02.kep.tr adresine gönderebilir ya da Şirketimiz sisteminde

www.arfiltre.com.re internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurularak iletebilirsiniz.

Söz konusu hakların, sizler tarafından iletilmesi halinde başvurunuzun niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte AR FİLTRE, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

İş bu aydınlatma metni yasal düzenleme gereği şirket lokasyonunda bulunan tüm gerçek kişilere ilanen duyurulur.