• Adres (Perakande)
  677/38 Sokak No:17
  6.Sanayi Sitesi Buca/İzmir

 • Adres (Toptan)
  Doğanlar, Okul Sk. 18G,
  Bornova/İzmir

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni (Müşteri)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ (MÜŞTERİ)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bu kapsamda yayımlanan yönetmelik, tebliğ, genelge ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) karar, duyuruları vb ikincil düzenleme ve uygulamalara (“KVKK”) uygun olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 94078 sicil numarası ile kayıtlı,  Gaziemir Vergi Dairesi’nde 0710144362 vergi kimlik numaralı ve  677/38 Sokak No:17 Sanayi Sitesi Buca / İzmir adresinde mukim Ar Filtre İş Makinaları Otomotiv Oto Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği amacıyla gerekli azami hassasiyeti göstermekteyiz. Buna göre; kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve KVKK tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

 

 1. İşlenen Kişisel Veriler

 

Tarafımızdan veya aşağıda belirtilen diğer toplama yöntemleri ile elektrik aboneliği oluşturmak, abonelik süreçlerini yönetmek amacıyla tarafımızca işlemeye konu olan kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Kimlik

Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, İmza, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Anne Baba Adı, Uyruk, Unvan v.b.

İletişim

Adres, Elektronik Posta Adresi, Telefon Numarası

Finans

IBAN Numarası,

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Ar Filtre İş Makinaları Otomotiv Oto Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti. faaliyetleri kapsamında Şirketimiz tarafından;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve Kurul’un ikinci düzenleme, karar, duyuru ve uygulamalarında belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ikinci düzenleme, karar, duyuru ve uygulamalarında belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Belirtilen mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak, hukuk işlerinin takip etmek ve yürütmek, 
 • Gerektiğinde ilgili/yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgileri sağlamak,
 • Müşteri ile Şirket arasında mal / hizmet satış süreçlerinin, operasyon, satış sonrası destek ve müşteri ilişkileri hizmetlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerini ve risk yönetim süreçlerinin yürütmesi ve denetlenmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
 • Şirketimizin saklama ve arşiv faaliyetlerini yürütmek,
 • Şirketimiz iş sürekliliğini sağlamak,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

 

 

Amaçlarıyla KVKK’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri ve Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde KVKK’nın 8/2/a bendi ve KVKK’nın 5/1, 5/2/a-c-ç-f bentleri uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerinden bir veya birkaçına dayanarak, işlenmekte ve;

 • Sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz bağımsız denetim şirketlerine,
 • Bayilik ilişkisinde olunan tüzel kişilere,
 • Şirketin vekalet ilişkisi içerisinde olduğu hukuk ofislerine,

ve gerektiğinde tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, düzenleyici, denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kuruluşlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, bayilik ilişkisinde olunan tüzel kişiler, Satış Birimi yetkilileri ve personelleri tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda tarafınızca yapılan paylaşım, yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından Şirkete gönderilip kayıt altına alınan evraklar aracılığıyla toplanmaktadır

 

 1. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman Şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KKVK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve KVKK uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, tarafımızdan veya https://arfiltre.com.tr/ internet adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde 677/38 Sokak No:17 Sanayi Sitesi Buca / İzmiradresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde hali hazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak (kvkk@arfiltre.com.tr) iletebilirsiniz. Şirketimiz bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Şirketimiz tarafından reddedilecektir.

 

Şirketin işbu aydınlatma metninde KVKK’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

 

 

Müşteri Ad Soyad

 

Tarih

 

İmza